รายการDIGITALวันนี้ เราขอเสนอ D.Q ดัชนีชี้วัดตัวใหม่ของพลเมืองเน็ต4.0

ในอดีตเรารู้จกแค่ I.Q IQ (Intelligence Quotient) ความฉลาดทางสติปัญญา  หรือการวัดระดับเชาวน์ปัญญา เป็นการวัดความสามารถในการคิด การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ [..คลิกอ่านเพิ่มเติม.]